1. Általános rendelkezések, a szerződés tárgya

1.1 A gépjármű parkoló helyének igénybevétele csak a Látogató/Bérlő – továbbiakban együttesen: bérbevevő – és a parkoló üzemeltetője- továbbiakban bérbeadó – közötti igénybevételi szerződés létrejötte után történhet.
1.2. A gépjármű parkoló helyének igénybevételére vonatkozó szerződés létrejön:

a.) –, a gépjármű parkolóhelyre történő – bármilyen rövid ideig tartó – leállításával,
b.) – parkolóhely hosszabb időre szóló bérleti szerződése aláírásával, és a kijelölt parkolóhely elfoglalásával.

1.3. A szerződés létrejöttével a bérbevevő egyrészről elfogadja a parkoló jelen házirendjében foglaltakat és kötelezettséget vállal azok betartására, másrészről jogot szerez arra, hogy:

a.) – a Látogató, a tetszése szerinti megválasztott, szabad (bérlő részére nem fenntartott) parkolóhelyen, illetve
b ) – a Bérlő, a részére a szerződésben meghatározott parkolóhelyen

a személygépkocsiját a parkoló területén leállítsa.
1.4. A szerződés megkötésével a bérbeadó kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a gépjármű parkolóhelyet használható állapotban az igénybevevő rendelkezésre bocsátja.
1.5 Tűzveszélyes rakományt szállító járművek, illetve gázhajtású járművek leállítása, parkolása tilos.
1.6 Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása a parkolóban csak a bérbeadóval való előzetes megállapodás alapján megengedett.

 1. A Parkoló nyitva tartási ideje, a bérlemény igénybe vétele

2.1. A garázs a hét minden napján, állami ünnepnapokon és más munkaszüneti napokon is 24 órás, folyamatos nyitva tartással üzemel.

 1. Magatartási szabályok a parkolóban

3.1 A parkolóban a bérlő köteles a közúti közlekedés szabályait betartani és figyelembe kell venni  a közlekedési jeleket, lámpákat, jelzőtáblákat, és az útburkolatra festett jelzéseket.
3.2. A parkolóban gépjárművet parkolás céljából leállítani csak a kijelölt és felfestett, számozással ellátott parkolóhelyen lehet.
3.3. Tilos a leállított járművekkel vagy más tárgyakkal a közlekedő-, az összekötő- és a gyalogos utakat, a kijáratokat, a menekülési útvonalakat, illetve a tűzoltóságnak fenntartott bejáratokat elállni, eltorlaszolni.
3.4. A parkolóban érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén a bérlő 6.000,- Ft összegű külön eljárási díjat köteles fizetni. A közlekedési és parkolási szabályok megsértéséből adódó kár okozása esetén a jelen összegen túl kár megtérítése iránti igény fennmarad. Köteles megtéríteni a harmadik személynek okozott káron kívül a parkoló bármely eszközében, berendezésében, használati tárgyában vagy más, a parkolást biztosító cég tulajdonában álló tárgyban okozott kárt.
3.5. Bármilyen rendkívüli eseményről a parkoló személyzete jegyzőkönyvet készít, amit az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsát.
3.6. A bérbeadó, az üzemeltető személyzet és a biztonsági őrparkoló használatára vonatkozó utasításait a bérbevevő teljesíteni köteles.
3.7. A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni és a parkolót el kell hagyni. A motor hosszas járatása tilos. A karbantartási, tisztítási és javítási munkálatokat kizárólag a bérbeadó arra illetékes személyzete végezhet.
3.7 Dohányzás és nyílt láng használata valamennyi parkoló teljes területén tilos. Tűz esetén minden, nem a tűz oltásával foglalkozó személynek a legrövidebb úton a parkolót el kell hagynia.
3.8 A parkoló berendezésében a bérlő által okozott kárt haladéktalanul be kell jelenteni a bérbeadónak. A parkoló bérlő által okozott szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket a bérlő köteles megtéríteni.

 1. Felelősség

4.1 A gépjármű parkoló őrzés nélküli parkoló.  A bérbeadó nem köteles a járműveket, illetve az azokon/azokban található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni, így nem képezi parkoló üzemeltető személyzete és biztonsági őri állománya feladatát a parkolóban leállított gépjárművek őrzése.
4.2. A gépjármű parkoló nem fűtött parkoló.
4.3 A bérbeadó kizárólag azokért a károkért felel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete-, akikért a törvény erejénél fogva felel- szándékosan, vagy gondatlan magatartásával okozott.
4.4 A harmadik személy által okozott károkért bérbeadó nem felel. A lopásból eredő károkat az illetékes rendőrkapitányságon a bérlőnek kell bejelenteni. Ezzel kapcsolatosan a bérbeadó minden felelősségét előre és határozottan kizárja.
4.5 A bérbeadó nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis major (pl.: háborús események, tűz, robbanás, műszaki berendezések elromlása, sztrájk vagy zavargások stb.) okoztak.

 1. Árak és díjfizetés

5.1 A mindenkor érvényes parkolási díjak a parkolóban ki vannak függesztve.
5.2.A parkolási díjat megfizetni a parkolóban elhelyezett díjfizető automatáknál vagy a kezelő személyzetnél készpénzzel lehet. Automaták meghibásodása vagy parkolójegy elvesztése esetén a parkolási díjat a parkolót üzemeltető állomány szolgálati helyiségénél is ki lehet fizetni.  Az ÁFÁ-s számla iránti igényt előre jelezni kell.
5.2 A parkolóból kihajtani csak a parkolási díj megfizetése után vagy az állandó parkolási kártyával lehet. Ha bérlő a garázst a parkolási díj megfizetése nélkül hagyja el, a bérbeadó a díjszabás szerinti háromnapi díjtételnek megfelelő díjat követelhet, amennyiben a bérlő nem tudja kétséget kizárólag bizonyítani, hogy rövidebb ideig parkolt. Ezen túlmenően a bérbeadó a parkoló rendjének megsértése miatt az 6.2 pont szerinti követeléseket is érvényesítheti.
5.3 Ha a jármű két vagy több parkolóhelyet foglal el, akkor annak megfelelően többletdíjat köteles fizetni.
5.4 Bérletvásárlás esetén a felmondási idő 30 nap

 1. Kaució, kártérítési költségek, biztosíték

6.1 A parkolójegy elvesztése esetén a bérlő köteles személyi igazolványt felmutatni és a kiállított jegyzőkönyvet aláírni. Ebben az esetben – ha a hosszabb parkolási időt bizonyítani nem lehet – a bérlő biztosítékként háromnapi parkolási díjnak megfelelő összeget köteles letétbe helyezni. Amennyiben az elveszett parkolójegy 7 napon belül megkerül, akkor az esetleges túlfizetett összeg visszatérítésre kerül. 7. napon túl a letétbe helyezett összeg a bérbeadót illeti.
6.2 A parkoló rendjének megsértése esetén – különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása vagy a parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén – a bérbeadó 20.000,- Ft kötbérként való megfizetését követelheti. Ezen túlmenően a bérbeadó követelheti minden, a parkoló rendjének megsértésével kapcsolatos ráfordítás, különösen rendőrségi vizsgálatok, munkatársak alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerült költségek, ügyvédi költségek stb. megtérítését.
6.3 A szerződő felek megállapodnak abban., hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos követelések kielégítése bérbeadót, mint zálogjogosultat a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti, amely zálogjog a parkolójegy átvételével, a parkoló bérleti szerződés aláírásával és a parkolási Rend alapján jön létre. Megállapodnak abban, hogy zálogjogosult amennyiben bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosult a zálogtárgyat a zálogtárgy értékesítésével foglalkozó személynek, vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az átadási árból követeléseit kielégíteni, a maradék összeggel pedig a bérlő felé köteles elszámolni.

 1. Az érvényesség időtartama, a jármű eltávolítása

7.1 Külön megállapodás hiányában a parkolás leghosszabb időtartama négy hét.
7.2.A bérbeadó jogosult a parkolóba beállított járművet tartalmával együtt a bérlő veszélyére és költségére a garázsból eltávolítani és díjfizetési kötelezettség nélküli közlekedési területen leállítani, ha:

 • a gépjárműjármű forgalmi rendszámmal nem rendelkezik,
 • a járműből folyik az üzemanyag vagy más folyékony anyag, a jármű füstöl vagy a jármű egyéb hibái veszélyeztetik vagy akadályozzák a garázs üzemelését,
 • a járművet nem szabályszerűen, a közlekedést akadályozó módon, illetve előre lefoglalt helyre állították le.

7.3. A bérbeadó jelen parkolási rend 6.3. pontjában foglalt zálogjogosult jogával élhet, ha:

 • a leghosszabb parkolási idő háromszorosa lejárt és ezt megelőzően a bérlőt vagy a forgalmi engedély tulajdonosát írásban erről többször értesítették, de az értesítés eredménytelen maradt.

7.4.A leghosszabb parkolási idő letelte után a bérbeadó jogosult a bérlő felelősségére és költségére a gépjárművet garázson belül áthelyezni és saját döntése szerint biztosítani, úgy hogy a bérlő a járművel bérbeadó, vagy annak személyzete közreműködése nélkül ne tudjon a garázsból kihajtani.
7.5 A bérbeadót a jármű garázsból való eltávolításáig a parkolási díjszabásnak megfelelő díj illeti meg.

 1. A teljesítés helye, illetékesség

8.1.A szerződés teljesítésének helye a szerződésben / online igénylésben megadott, parkoló címe, ahová a rövid időre szóló parkolási jegyet / bérletet kiváltották.
8.2. Minden, a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitában a felek törekednek a megállapodásra, akár mediációval, egyebekben a Ptk. szerinti illetékes bíróság döntését elfogadják.

 1. Online bérletigénylés esetén, illetve a parkolóba való behajtással a bérlő elfogadja az ÁSZF valamennyi pontját.

 2. Jelen parkolási rend változtatásának jogát a bérbeadó fenntartja.

Budapest 2021. November 5.