/English version

Star Park Csoport parkoló- és garázsszolgáltatásÁSZF

Parkolási Rend

1. Általános rendelkezések, a szerződés tárgya

1.1 A gépjármű parkoló helyének igénybevétele csak a Látogató/Bérlő – továbbiakban együttesen: bérbevevő – és a parkoló üzemeltetője- továbbiakban bérbeadó – közötti igénybevételi szerződés létrejötte után történhet.
1.2. A gépjármű parkoló helyének igénybevételére vonatkozó szerződés létrejön:
a.) –, a gépjármű parkolóhelyre történő – bármilyen rövid ideig tartó – leállításával,
b.).- parkolóhely hosszabb időre szóló bérleti szerződése aláírásával, és a kijelölt parkolóhely elfoglalásával.
1.3. A szerződés létrejöttével a bérbevevő egyrészről elfogadja a parkoló jelen házirendjében foglaltakat és kötelezettséget vállal azok betartására, másrészről jogot szerez arra, hogy:
a.) –a Látogató, a tetszése szerinti megválasztott, szabad (bérlő részére nem fenntartott) parkolóhelyen, illetve
b ) – a Bérlő, a részére a szerződésben meghatározott parkolóhelyen
a személygépkocsiját a parkoló területén leállítsa.
1.4. A szerződés megkötésével a bérbeadó kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a gépjármű parkolóhelyet használható állapotban az igénybevevő rendelkezésre bocsátja.
1.5 Tűzveszélyes rakományt szállító járművek, illetve gázhajtású járművek leállítása, parkolása tilos.
1.6 Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása a parkolóban csak a bérbeadóval való előzetes megállapodás alapján megengedett.

2. A Parkoló nyitva tartási ideje, a bérlemény igénybe vétele

2.1. A parkoló nyitvatartása parkolónkként eltérő lehet ami a parkolóban ki van függesztve.

3. Magatartási szabályok a parkolóban

3.1 A parkolóban a bérlő köteles a közúti közlekedés szabályait betartani és figyelembe kell venni a közlekedési jeleket, lámpákat, jelzőtáblákat, és az útburkolatra festett jelzéseket.
3.2. A parkolóban gépjárművet parkolás céljából leállítani csak a kijelölt és felfestett, számozással ellátott parkolóhelyen lehet.
3.3. Tilos a leállított járművekkel vagy más tárgyakkal a közlekedő-, az összekötő- és a gyalogos utakat, a kijáratokat, a menekülési útvonalakat, illetve a tűzoltóságnak fenntartott bejáratokat elállni, eltorlaszolni.
3.4 A parkolóban érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén a bérlő 6000,- Ft összegű külön eljárási díjat köteles fizetni. A közlekedési és parkolási szabályok megsértéséből adódó kár okozása esetén a jelen összegen túl kár megtérítése iránti igény fennmarad.
3.5 A bérbeadó, az üzemeltető személyzet és a biztonsági őrparkoló használatára vonatkozó utasításait a bérbevevő teljesíteni köteles.
3.6 A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni és a parkolót el kell hagyni. A motor hosszas járatása tilos. A karbantartási, tisztítási és javítási munkálatokat kizárólag a bérbeadó arra illetékes személyzete végezhet.
3.7 Dohányzás és nyílt láng használata tilos. Tűz esetén minden, nem a tűz oltásával foglalkozó személynek a legrövidebb úton a parkolót el kell hagynia.
3.8 A parkoló berendezésében a bérlő által okozott kárt haladéktalanul be kell jelenteni a bérbeadónak. A parkoló bérlő által okozott szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket a bérlő köteles megtéríteni.
3.9 A parkoló területén belül a gépjárművek maximális megengedett sebessége: 5 km/h

4. Felelősség

4.1 A gépjármű parkoló őrzés nélküli parkoló. A bérbeadó nem köteles a járműveket, illetve az azokon/azokban található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni, így nem képezi parkoló üzemeltető személyzete és biztonsági őri állománya feladatát a parkolóban leállított gépjárművek őrzése.
4.2. A gépjármű parkoló nem fűtött parkoló.
4.2 A bérbeadó kizárólag azokért a károkért felel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete-, akikért a törvény erejénél fogva felel- szándékosan, vagy gondatlan magatartásával okozott.
4.3 A harmadik személy által okozott károkért bérbeadó nem felel. A lopásból eredő károkat az illetékes rendőrkapitányságon a bérlőnek kell bejelenteni.
4.4 A bérbeadó nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis major (pl.: háborús események, tűz, robbanás, műszaki berendezések elromlása, sztrájk vagy zavargások stb.) okoztak.

5. Árak és díjfizetés

5.1 A mindenkor érvényes parkolási díjak a parkolóban ki vannak függesztve.
5.2.A parkolási díjat megfizetni a parkolóban elhelyezett díjfizető automatáknál vagy a kezelő személyzetnél készpénzzel lehet. Automaták meghibásodása vagy parkolójegy elvesztése esetén a parkolási díjat a parkolót üzemeltető állomány szolgálati helyiségénél is ki lehet fizetni. Az ÁFÁ-s számla iránti igényt előre jelezni kell.
5.2 A parkolóból kihajtani csak a parkolási díj megfizetése után vagy az állandó parkolási kártyával lehet. Ha bérlő a parkolót a parkolási díj megfizetése nélkül hagyja el, a bérbeadó a díjszabás szerinti háromnapi díjtételnek megfelelő díjat követelhet, amennyiben a bérlő nem tudja kétséget kizárólag bizonyítani, hogy rövidebb ideig parkolt. Ezen túlmenően a bérbeadó a parkoló rendjének megsértése miatt az 6.2 pont szerinti követeléseket is érvényesítheti.
5.3 Ha a jármű két vagy több parkolóhelyet foglal el, akkor annak megfelelően többletdíjat köteles fizetni.

6. Kaució, kártérítési költségek, biztosíték

6.1 A parkolójegy elvesztése esetén a bérlő köteles személyi igazolványt felmutatni és a kiállított jegyzőkönyvet aláírni. Ebben az esetben – ha a hosszabb parkolási időt bizonyítani nem lehet – a bérlő biztosítékként háromnapi parkolási díjnak megfelelő összeget köteles letétbe helyezni. Amennyiben az elveszett parkolójegy 7 napon belül megkerül, akkor az esetleges túlfizetett összeg visszatérítésre kerül. 7. napon túl a letétbe helyezett összeg a bérbeadót illeti.
6.2 A parkoló rendjének megsértése esetén – különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása vagy a parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén – a bérbeadó 20.000,- Ft kötbérként való megfizetését követelheti. Ezen túlmenően a bérbeadó követelheti minden, a parkoló rendjének megsértésével kapcsolatos ráfordítás, különösen rendőrségi vizsgálatok, munkatársak alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerült költségek, ügyvédi költségek stb. megtérítését.
6.3 A szerződő felek megállapodnak abban., hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos követelések kielégítése bérbeadót, mint zálogjogosultat a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti, amely zálogjog a parkolójegy átvételével, a parkoló bérleti szerződés aláírásával és a parkolási Rend alapján jön létre. Megállapodnak abban, hogy zálogjogosult amennyiben bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosult a zálogtárgyat a zálogtárgy értékesítésével foglalkozó személynek, vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az átadási árból követeléseit kielégíteni, a maradék összeggel pedig a bérlő felé köteles elszámolni.

7. Az érvényesség időtartama, a jármű eltávolítása

7.1 Külön megállapodás hiányában a parkolás leghosszabb időtartama négy hét.
7.2.A bérbeadó jogosult a parkolóba beállított járművet tartalmával együtt a bérlő veszélyére és költségére a garázsból eltávolítani és díjfizetési kötelezettség nélküli közlekedési területen leállítani, ha:
• a gépjárműjármű forgalmi rendszámmal nem rendelkezik,
• a járműből folyik az üzemanyag vagy más folyékony anyag, a jármű füstöl vagy a jármű egyéb hibái veszélyeztetik vagy akadályozzák a garázs üzemelését,
• a járművet nem szabályszerűen, a közlekedést akadályozó módon, illetve előre lefoglalt helyre állították le.
7.3. A bérbeadó jelen parkolási rend 6.3. pontjában foglalt zálogjogosult jogával élhet, ha:
• a leghosszabb parkolási idő háromszorosa lejárt és ezt megelőzően a bérlőt vagy a forgalmi engedély tulajdonosát írásban erről többször értesítették, de az értesítés eredménytelen maradt.
7.4.A leghosszabb parkolási idő letelte után a bérbeadó jogosult a bérlő felelősségére és költségére a gépjárművet garázson belül áthelyezni és saját döntése szerint biztosítani, úgy hogy a bérlő a járművel bérbeadó, vagy annak személyzete közreműködése nélkül ne tudjon a garázsból kihajtani.
7.5 A bérbeadót a jármű garázsból való eltávolításáig a parkolási díjszabásnak megfelelő díj illeti meg.

8. A teljesítés helye, illetékesség
8.1.A szerződés teljesítésének helye a Star Park Parkolók, ahová a rövid időre szóló parkolási jegyet kiváltották.
8.2. Minden a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitában kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

9. Jelen parkolási rend változtatásának jogát a bérbeadó fenntartja.

Budapest 2017